Over de Adviesraad Sociaal Domein de Wolden

“ De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan binnen de gemeente De Wolden. De ASD verzamelt in nauw overleg met de cliëntenraden Jeugd, WMO en Participatie & WSW meningen, opvattingen, ervaringen, bevindingen en suggesties van inwoners van De Wolden. Op basis hiervan geeft de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on) gevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Het uitgangspunt voor de ASD is hierbij dat er in De Wolden zorg en ondersteuning wordt geboden waarbij er een optimale balans is tussen kosten, volume en kwaliteit, welke aansluit op de wensen van de cliënt. Omdat bij de advisering het inwonersperspectief centraal staat, is contact met inwoners en organisaties in het sociaal domein van groot belang.

De doelstellingen van de adviesraad.

Het realiseren van de cliënt-/burgerparticipatie in gemeente De Wolden. Het bestuur van de gemeente adviseren op de verschillende beleidsgebieden van het sociaal domein.
Het uitgangspunt voor de adviesraad is hierbij dat er in de gemeente De Wolden zorg en ondersteuning wordt geboden waarbij er een optimale balans is tussen kosten, volume en kwaliteit, welke aansluit op de (zorg)behoefte van de cliënt.

De adviesraad, bestaande uit 10 leden, overlegt in principe tien keer per jaar op het gemeentehuis van De Wolden en inwoners kunnen de vergaderingen bijwonen en inspreken.”

Vergaderdata

Januari 2023
Februari 2023
Maart 2023
April 2023
Mei 2023
Juni 2023
Juli 2023

Wilt u de vergadering bijwonen of een onderwerp aan de agenda toevoegen?

Neem dan contact op met de secretaris Ina ten Caat: i.ten.caat@dewoldenhoogeveen.nl of secr.asd.cr@dewolden.nl of bel 06-26898580.

De vergaderingen zijn altijd vanaf 19.30 uur en worden gehouden in het gemeentehuis.

Meer informatie over de agenda van de vergaderingen vindt u binnenkort ook weer in de Wolder Courant.

Cliëntraden

Jeugd

De Clientenraad Jeugd  (CRJ) is ingesteld door de gemeente om mee te denken en te praten over besluiten die worden genomen over alles waar de kinderen van De Wolden mee te maken hebben.

 

WMO

Meedoen in de maatschappij. Iedereen hoort erbij. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ondanks leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Als dat niet (meer) lukt, is er hulp of zorg beschikbaar.

Participatie

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van burgemeester en wethouders over alle onderwerpen die de voorbereiding en vaststelling, de uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid betreffen ten aanzien van cliënten met een uitkering of andere burgers met een minimuminkomen.

Nieuwsberichten

Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou

Lees meer »

Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou

Lees meer »