Over de Adviesraad Sociaal Domein de Wolden

“ De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan binnen de gemeente De Wolden. De ASD verzamelt in nauw overleg met de cliëntenraden Jeugd, WMO en Participatie & WSW meningen, opvattingen, ervaringen, bevindingen en suggesties van inwoners van De Wolden. Op basis hiervan geeft de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on) gevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Het uitgangspunt voor de ASD is hierbij dat er in De Wolden zorg en ondersteuning wordt geboden waarbij er een optimale balans is tussen kosten, volume en kwaliteit, welke aansluit op de wensen van de cliënt. Omdat bij de advisering het inwonersperspectief centraal staat, is contact met inwoners en organisaties in het sociaal domein van groot belang.

De doelstellingen van de adviesraad.

Het realiseren van de cliënt-/burgerparticipatie in gemeente De Wolden. Het bestuur van de gemeente adviseren op de verschillende beleidsgebieden van het sociaal domein.
Het uitgangspunt voor de adviesraad is hierbij dat er in de gemeente De Wolden zorg en ondersteuning wordt geboden waarbij er een optimale balans is tussen kosten, volume en kwaliteit, welke aansluit op de (zorg)behoefte van de cliënt.

De adviesraad, bestaande uit 10 leden, overlegt in principe tien keer per jaar op het gemeentehuis van De Wolden en inwoners kunnen de vergaderingen bijwonen en inspreken.”

Vergaderdata

September 2023
Oktober 2023
November 2023
December 2023
Januari 2024
Februari 2024
Maart 2024
April 2024
Mei 2024
Juni 2024
Juli 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
December 2024

Wilt u de vergadering bijwonen of een onderwerp aan de agenda toevoegen?

Neem dan contact op met de secretaris Yvonne Harmsen y.harmsen@dewoldenhoogeveen.nl . of secr.asd.cr@dewolden.nl of bel 06-43242345.

De vergaderingen van de ASD vinden plaats op locatie.
De vergaderingen van de werkgroep Jeugd worden tot 15 december gehouden in de Boerhoorn.
De vergaderingen van de werkgroep WMO zijn vanaf begin volgend jaar op locatie in de buurthuizen.

Meer informatie over de agenda van de vergaderingen vindt u binnenkort ook weer in de Wolder Courant.

Werkgroepen

Jeugd

De Clientenraad Jeugd  (CRJ) is ingesteld door de gemeente om mee te denken en te praten over besluiten die worden genomen over alles waar de kinderen van De Wolden mee te maken hebben.

 

WMO

Meedoen in de maatschappij. Iedereen hoort erbij. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ondanks leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Als dat niet (meer) lukt, is er hulp of zorg beschikbaar.

Participatie

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van burgemeester en wethouders over alle onderwerpen die de voorbereiding en vaststelling, de uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid betreffen ten aanzien van cliënten met een uitkering of andere burgers met een minimuminkomen.

Nieuwsberichten