Participatie

Wat zijn de taken van de cliëntenraad:


Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van burgemeester en wethouders over alle onderwerpen die de voorbereiding en vaststelling, de uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid betreffen ten aanzien van cliënten met een uitkering of andere burgers met een minimuminkomen.

De financiële positie van inwoners met een minimuminkomen binnen de wettelijke mogelijkheden
verbeteren door de beleidsvoornemens van de gemeente op het gebied van het minima- en toeslagenbeleid ten gunste van de cliënten te beïnvloeden.

De positie van inwoners op de arbeidsmarkt, die op grond van de sociale zekerheidswetten tot de doelgroep van de gemeente behoren, binnen de wettelijke mogelijkheden verbeteren.
En deze ook te vertegenwoordigen in de Arbeids Markt Regio Drenthe (AMRD).

Signalerende functie vervullen ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het
(landelijke) minimabeleid.

Procedures, regelingen en richtlijnen van de Samen Werkings Organisatieafdeling (SWO) die
worden gehanteerd bij de behandeling van klachten, bezwaarschriften en andere zaken kunnen aan de orde gesteld worden.

Het evalueren/signaleren van alles wat met de statushouders problematiek samen hangt.

Vacature Secretaris

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel

Lees verder »

Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou

Lees verder »