Profiel lid Werkgroep Participatie

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan binnen de Gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel betrokkenen binnen het Sociaal Domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD hert College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over beleid en uitvoering binnen dit domein. Hiermee wordt geprobeerd een goede balans te vinden tussen de wensen en behoeften van de inwoners en hetgeen de Gemeente kan en wil realiseren (en betalen).

Voor de verschillende sociale domeinen werkt de ASD met werkgroepen. Te weten: WMO, Jeugd en Participatie. Voor de werkgroep PARTICIPATIE, zijn wij op zoek naar versterking.

WIE KOMT DE WERKGROEP PARTICIPATIE VERSTERKEN?

 De werkgroep is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het behartigen van belangen als bedoeld  in Artikel 47 van de Participatiewet.

Omgeving

De werkgroep brengt, in overleg met Adviesraad Sociaal Domein (ASD), gevraagd en ongevraagd advies uit over door het college of gemeenteraad voorgenomen beleid over onderwerpen o.a. werk, inkomen, maatschappelijke participatie, het minima- en armoedebeleid en schuldhulpverlening. De werkgroep is de belangenbehartiger voor de groep mensen die aanspraak maken of kunnen maken van de voorzieningen uit de Participatiewet.

 Er ligt voor de werkgroep een nadrukkelijke taak om te adviseren over beleidsvoornemens die gevolgen hebben voor de positie en/of bejegening van de cliënten

Verantwoordelijkheden lid werkgroep

Een lid van de werkgroep treedt op als belangenbehartiger en is verantwoordelijk voor het bijwonen van en actief bijdragen aan de vergaderingen.

Een lid van de werkgroep heeft geregeld contact met haar/zijn achterban en heeft hierin een actieve rol. Dit is nodig om de achterban goed te kunnen vertegenwoordigen.

Functie eisen

  • Kennis van de gemeente de Wolden
  • Affiniteit en/of ervaring met armoede-en of schuldenproblematiek
  • Komend uit de doelgroep of ervaring hebbend vanuit bijvoorbeeld professie met de Participatiewet

Competenties

Communicatie: het is belangrijk als lid van de werkgroep, dat u een standpunt goed kunt verwoorden Daarnaast krijgt u regelmatig stukken om door te nemen.

Resultaat-en doelgericht: als lid van de werkgroep bent u vertegenwoordiger van de mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. u behartigt hun belangen.

Omgevingssensitiviteit: als lid van de werkgroep moet u gevoel hebben voor de belangen van de mensen uit de doelgroep, in relatie tot die van de gemeentelijke organisatie.