WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning)

Meedoen in de maatschappij. Iedereen hoort erbij. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ondanks leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Als dat niet (meer) lukt, is er hulp of zorg beschikbaar.


Dat zijn de uitgangspunten voor de Wmo, de wet op de maatschappelijke ondersteuning. Deze wet wordt sinds 2015 door de gemeenten uitgevoerd. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van de hulp en/of zorg die inwoners nodig hebben.
De Cliëntenraad Wmo stelt zich ten doel te bevorderen dat iedere inwoner van De Wolden die hulp of zorg vanuit de Wmo nodig heeft, deze hulp of zorg op een zo goed mogelijke manier ontvangt.

 
Het gaat daarbij om alles wat onder de Wmo valt: huishoudelijke hulp, zorg en ondersteuning thuis, dagbesteding, mantelzorg, hulpmiddelen, en Wmo-vervoer. En om zaken die daar mee samenhangen: bijvoorbeeld toegankelijkheid en inclusiebeleid.
In goed overleg met de gemeente denkt de raad mee en adviseert de raad over alle aspecten van de uitvoering van de Wmo: vroegtijdige signalering, voorliggende voorzieningen, proces van indicatiestelling, inkoop en contractering van aanbieders, ondersteuning van mantelzorgers, kwaliteit van de aangeboden hulp of zorg, tevredenheid van de mensen die hulp of zorg ontvangen.


De Cliëntenraad Wmo heeft momenteel (januari 2021) 8 leden. Er is ruimte voor nog enkele nieuwe leden! De leden hebben zelf ervaring als gebruiker van Wmo-zorg, of als mantelzorger, of voelen zich een andere manier betrokken bij de Wmo. De Raad vergadert elke 6 weken. Daarbij is een vaste contactambtenaar van de gemeente aanwezig. Regelmatig is er ook overleg met de wethouder of met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de hulp/zorg.

De Werkgroep Wmo nodigt u uit: 13 maart

De Werkgroep Wmo nodigt u uit Om de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in De Wolden te verbeteren is kennis nodig. En de échte kennis van de Wmo, die is te halen bij mensen die zélf via de Wmo ervaring hebben met bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassing of gebruik maken van een

Lees verder »

Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein

Heb je affiniteit met zorg, welzijn, jeugd of werk en inkomen en wil je iets betekenen voor de inwoners van de gemeente De Wolden? Dan komen wij, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in de gemeente De Wolden, graag in contact met jou. Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein Het gaat binnen

Lees verder »

Vacature Secretaris

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel stakeholders binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het beleid en de uitvoering

Lees verder »

Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou al moeten beginnen met het uitkeren van de energietoeslag en meer actief op zoek naar opvanglocaties voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

Lees verder »

Advies leerlingenvervoer

Advies leerlingenvervoer 10 maart: Gevraagd advies bij de verordening en de bekostiging van het Leerlingenvervoer. De ASD staat hier positief in. Wel is geadviseerd om de ouders/verzorgers van kinderen met een handicap niet elk jaar weer opnieuw alle gegevens te laten indienen. De CR Jeugd heeft verzocht om een gesprek

Lees verder »