Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou al moeten beginnen met het uitkeren van de energietoeslag en meer actief op zoek naar opvanglocaties voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

Advies leerlingenvervoer

Advies leerlingenvervoer 10 maart: Gevraagd advies bij de verordening en de bekostiging van het Leerlingenvervoer. De ASD staat hier positief in. Wel is geadviseerd om de ouders/verzorgers van kinderen met een handicap niet elk jaar weer opnieuw alle gegevens te laten indienen. De CR Jeugd heeft verzocht om een gesprek met de vervoerder waar het […]

Advies nieuwbouw bakkerij Drost

Advies nieuwbouw bakkerij Drost Op 24 januari is er een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de nieuwbouw op de locatie van bakkerij Drost. Er is aandacht gevraagd voor sociale woningbouw voor starters en senioren. De ASD heeft gevraagd om mee te mogen denken. Helaas heeft de ASD hierop geen reactie ontvangen.

De meerkostenregeling

Op 18 januari heeft de ASD haar zorgen uitgesproken over de bezuinigingen op bijvoorbeeld de meerkostenregeling. De ASD heeft gevraagd om de minima tegemoet te komen.

Nieuws WMO April

Nieuws WMO April De CR is betrokken bij het inclusiebeleid van de gemeente. Inclusiebeleid is erop gericht dat iedereen mee kan doen in de samenleving. De eerste fase van het inclusiebeleid heeft in de afgelopen jaren vorm gekregen. Deze eerste fase was vooral gericht op praktische, fysieke zaken zoals (rolstoel)toegankelijkheid en zichtlijnen voor mensen met […]

WMO

Jaarlijks houdt de gemeente een ClientErvaringsOnderzoek (CEO). Mensen die gebruik maken van een Wmo-voorziening krijgen een vragenlijst. Zij kunnen aangeven wat zij van de hulp/zorg vinden, en wat er verbeterd kan worden. De vragenlijst over 2020 bevat extra vragen over de gevolgen van de coronacrisis. De Clientenraad Wmo kijkt kritisch mee naar de vragen, vult […]