Profielschets Lid Werkgroep Wmo – Adviesraad Sociaal Domein De Wolden

Profielschets Lid Werkgroep Wmo Over ons De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan binnen de gemeente De Wolden. Onze missie is het verbinden en overleggen met stakeholders binnen het sociaal domein. We adviseren het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over beleid en uitvoering, strevend naar een optimale balans […]

De Werkgroep Wmo nodigt u uit: 13 maart

De Werkgroep Wmo nodigt u uit Om de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in De Wolden te verbeteren is kennis nodig. En de échte kennis van de Wmo, die is te halen bij mensen die zélf via de Wmo ervaring hebben met bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassing of gebruik maken van een hulpmiddel. Daarom nodigt de werkgroep […]

Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein

Heb je affiniteit met zorg, welzijn, jeugd of werk en inkomen en wil je iets betekenen voor de inwoners van de gemeente De Wolden? Dan komen wij, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in de gemeente De Wolden, graag in contact met jou. Vacature leden Adviesraad Sociaal Domein Het gaat binnen het sociaal domein om onderwerpen […]

Vacature Secretaris

De Adviesraad Sociaal Domein De Wolden (ASD) is een officieel en zelfstandig orgaan, binnen de gemeente De Wolden. De ASD verbindt en overlegt met veel stakeholders binnen het sociaal domein in De Wolden. Zo adviseert de ASD het College van Burgemeester en Wethouders (on)gevraagd over het beleid en de uitvoering binnen dit domein. Het doel […]

Opvang Oekrainers

De opvang van Oekraïners. Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de opvang van Oekraïners. De gemeente zou al moeten beginnen met het uitkeren van de energietoeslag en meer actief op zoek naar opvanglocaties voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

Advies leerlingenvervoer

Advies leerlingenvervoer 10 maart: Gevraagd advies bij de verordening en de bekostiging van het Leerlingenvervoer. De ASD staat hier positief in. Wel is geadviseerd om de ouders/verzorgers van kinderen met een handicap niet elk jaar weer opnieuw alle gegevens te laten indienen. De CR Jeugd heeft verzocht om een gesprek met de vervoerder waar het […]

Advies nieuwbouw bakkerij Drost

Advies nieuwbouw bakkerij Drost Op 24 januari is er een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de nieuwbouw op de locatie van bakkerij Drost. Er is aandacht gevraagd voor sociale woningbouw voor starters en senioren. De ASD heeft gevraagd om mee te mogen denken. Helaas heeft de ASD hierop geen reactie ontvangen.

De meerkostenregeling

Op 18 januari heeft de ASD haar zorgen uitgesproken over de bezuinigingen op bijvoorbeeld de meerkostenregeling. De ASD heeft gevraagd om de minima tegemoet te komen.

Nieuws WMO April

Nieuws WMO April De CR is betrokken bij het inclusiebeleid van de gemeente. Inclusiebeleid is erop gericht dat iedereen mee kan doen in de samenleving. De eerste fase van het inclusiebeleid heeft in de afgelopen jaren vorm gekregen. Deze eerste fase was vooral gericht op praktische, fysieke zaken zoals (rolstoel)toegankelijkheid en zichtlijnen voor mensen met […]

WMO

Jaarlijks houdt de gemeente een ClientErvaringsOnderzoek (CEO). Mensen die gebruik maken van een Wmo-voorziening krijgen een vragenlijst. Zij kunnen aangeven wat zij van de hulp/zorg vinden, en wat er verbeterd kan worden. De vragenlijst over 2020 bevat extra vragen over de gevolgen van de coronacrisis. De Clientenraad Wmo kijkt kritisch mee naar de vragen, vult […]